Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.papilios.eu 

Vymezení pojmů 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s www.papilios.eu nebo s ním jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce papilios.eu, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log.
 
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. 
Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: DORTnetky s.r.o.
Sídlo/bydliště: Zlín, Pod Křiby 5630, PSČ 76005
IČ: 19655266, zapsáno v obchodním rejstříku - spisová značka: C 135508/KSBR Krajský soud v Brně

 

Telefon: 738 813 105
Email: info@papilios.eu


Kontaktní adresa: Zlín, Pod Křiby 5630, PSČ 76005


Seznam provozoven: Štefánikova 212, 760 01 Zlín


Provozní doba:

PO 09:30 – 16:00

ÚT 09:30 - 17:00

ST 09:30 - 16:00

ČT 09:30 - 17:00

PÁ 09:30 - 16:00

Adresa pro zasílání reklamovaného / vráceného zboží:

Štefánikova 212, 760 01 Zlín

Jak postupovat při reklamaci je popsáno ZDE

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Způsob a cena platby naleznete ZDE

 • platba bankovním převodem zdarma
 • platba dobírkou 40,- Kč
 • platba přes platbní bránu Go Pay zdarma
 • hotově zdarma

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3. Doručování zboží

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

U každého zboží je uvedena položka Dostupnost:

Dostupnost Skladem znamená, že zboží je fyzicky u nás a bude vyskladněno zpravidla do 48 hodin od obdržení objednávky. Přepravní společností PPL je pak dodáno do dalších 24 hodin. 

Dostupnost např. odesíláme do 3 dnů nebo na dotaz - znamená, že zboží objednáme u dodavatele a Vám odešleme do 3 pracovních dnů. V V případě, že nebudeme moci dodržet uvedenou dostupnost, budeme Vás neprodleně informovat.

Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a je vždy potvrzena na základě poptávky. Objednání je možné prostřednictvím elektronického obchodu na www.papilios.eu (dále jen "e-shop"), emailem (info@papilios.eu), případně telefonicky.

Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Před odesláním objednávky má kupující povinnost si ověřit cenu zboží včetně souvisejících poplatků a dopravného.

V případě že kupující objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Zboží je dodáváno s řádným daňovým dokladem – fakturou.

Cena a způsob doručení

Vše o cenách dopravy a platbách ZDE

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 250,- Kč.

V případě, že bude nevyzvednutá dobírka odeslána na žádost zákazníka opakovaně, účtuje se cena dvojnásobného poštovného. 

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez udání důvodů odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, jinak platí, že lhůta pro odstoupení nebyla zachována. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je ke stažení zde. Vyplněný formulář přiložte ke zboží, které vracíte, a vše zašlete na adresu DORTnetky s.r.o. , Pod Křiby 5630, 760 05 Zlín. Pro snazší dohledání nechť kupující uvede v odstoupení také číslo faktury, kterou obdržel od prodávajícího. Zboží lze vrátit s vyplněným formulářem i v kamenné prodejně.

4.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí zboží vrátit prodávajícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží před uplynutím této lhůty. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže kupující zvolil při koupi jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, včetně nákladu na dodání zboží, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky uhrazené kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5.    Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

Formulář Odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE

5. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním  nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

6. Vyřízení reklamace

Reklamace se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb, Občanského zákoníku, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.


Podmínky pro uznání reklamace:

 •  výrobek byl používán v souladu s návodem a určením
 •  vada byla oznámena neprodleně po zjištění – nedošlo k překročení záruční lhůty
 •  byl předložen doklad o zakoupení
 •  reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího
 •  prodávající posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu řešení
 •  pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána


Reklamaci nelze uplatnit 

 • při běžném opotřebení výrobku
 • při nesprávném použití výrobku
 • při poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou
 • Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží během přepravy.


Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převezetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí spotřebitele.

Adresa pro zasílání reklamací: 

DORTnetky s.r.o.

Pod Křiby 5630, 760 05 Zlín

Reklamační protokol je k nahlédnutí / ke stažení ZDE

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší

 • obecné soudy
 • nebo v případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy."

9. Ostatní 

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

UPOZORNĚNÍ:
Všechny texty a fota jsou majetkem fy DORTnetky s.r.o. a bez písemného svolení majitele webu www.papilios.eu není dovoleno kopírovat texty, popisy zboží a fotografie pro komerční použití. 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014

 

Pouzivanim nasich sluzeb vyjadrujete souhlas s pouzivanim souboru cookie a také udělujete souhlas využití osobních údajů pro účely marketingu.   Další informace